Statut

Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie (1987 r.)
  1. Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego jest przyporządkowane Instytutowi Teologicznemu w Częstochowie
  2. Celem Studium jest pogłębianie wykształcenia katolików świeckich, zwłaszcza w dziedzinie teologii rodziny, a także psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa i biomedycyny rodziny. Studium Życia Rodzinnego ma być teoretycznym zapleczem dla różnych form duszpasterstwa rodzin.
  3. Zasadniczym dokumentem Kościoła, na którym opiera się program i sama koncepcja Studium i do którego będą odwoływać się wykładowcy w ujmowaniu poszczególnych zagadnień – jest Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Familiaris consortio”.
  4. Uczestnikiem Studium może być każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości lub odpowiedni dyplom wyższej uczelni, najlepiej teologicznej oraz pisemną opinię właściwej władzy kościelnej. Byłoby dobrze, gdyby w Studium mogły uczestniczyć pary małżeńskie.
  5. Grono profesorskie Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego określa Biskup Częstochowski. W skład tegoż grona wchodzą wykładowcy miejscowego Instytutu Teologicznego, Częstochowskiego Seminarium Duchownego oraz duchowni i świeccy specjaliści z niektórych ośrodków naukowych i duszpasterskich w Polsce.
  6. Zajęcia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego trwają dwa i pół roku (5 semestrów). Poprzez cztery semestry (140 godzin wykładowych) uczestnicy słuchają odpowiednich wykładów i biorą udział w seminariach naukowych oraz konsultacjach. Piąty semestr natomiast jest przeznaczony na składanie prac dyplomowych i egzaminów.
  7. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą obok kierownika Studium przynajmniej dwaj inni wykładowcy Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego.
  8. Studium posiada swego kierownika, którego mianuje Biskup Częstochowski. Kieruje Studium bierze udział w posiedzeniach Rady Instytutu, zaś w sprawach dotyczących samego Studium posiada głos czynny.
  9. W indeksach uczestników Studium notowane są wszystkie wykłady, ćwiczenia seminaryjne, konsultacje i zajęcia praktyczne w dziedzinie duszpasterstwa rodzin.
  10. Absolwenci Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, po wysłuchaniu odpowiednich wykładów oraz złożeniu dwóch prac dyplomowych i egzaminów, otrzymują dyplom ukończenia Studium.

© 2018 Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie